1.Rehberlik ve danışmanlık

İşyerinde yapılan çalışma ve yapılacak değişiklikler ile ilgili işin planlanması ve organizasyonuna katkıda bulunmak.

KKD seçimi ve kullanımı konusunda önerilerde bulunmak.

Genel iş güvenliği kuralları ile ilgili tavsiyelerde bulunmak.

2.Risk değerlendirmesi

Risk değerlendirmesinin yapılmasını sağlamak.

Gerekli çalışmaları planlayarak önlemler konusunda işverene önerilerde bulunmak.

3.Çalışma ortamı gözetimi

Periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak.

Acil durum planını hazırlamak ve periyodik olarak tatbikatları yaptırmak.

Yıllık çalışma planı ve yıllık değerlendirme raporu hazırlamak.

4.Eğitim ve bilgilendirme

Genel Konular

a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,

b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

c) İşyeri temizliği ve düzeni,

ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

Sağlık Konuları

a) Meslek hastalıklarının sebepleri,

b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,

c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,

ç) İlkyardım

Teknik Konular

a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,

b) Elle kaldırma ve taşıma,

c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,

ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

d) Ekranlı araçlarla çalışma,

e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

f)İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,

g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,

ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,

h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

ı) Tahliye ve kurtarma

Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak aşağıda belirtilen düzenli aralıklarla tekrarlanır:

a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa 16 saat.

b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa 12 saat.

c) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde