RİSK ANALİZİ

Risk değerlendirmesi Nedir ?

Risk Değerlendirmesi veya başka bir  ifade ile Risk Analizi;

Mevcut şartlar içerisinde  var olan ya da dışarıdan bir etki ile gelebilecek tehlikelerin tespiti, bu tehlikelerin riske dönüşmesine  sebep olan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin tespit edilerek derecelendirilmesi ve kontrol önlemlerin  kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaların tümü olarak ifade edilmektedir.

Kısacası Risk değerlendirmesi :Zarar verme Potansiyeli olan her türlü durumun önceden tespit edilmesi suretiyle önlem alınması gereken öneriler veya ortaya çıkan rapor olarak algılayabiliriz.

İşveren olarak Risk Değerlendirmesi yapmam veya yaptırmam gerekiyor mu? Yükümlülüğüm nedir?

6331 Sayılı iş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince İşveren; “çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlamakla, sağlık ve güvenliği sürdürmekle ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.” yapılmadığı takdirde çalışan istihdam ettiği  her ay için ciddi bir para cezası ile karşı karşıya kalmaktadır.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda da belirtildiği gibi Risk değerlendirmesinin yapılmış olması; işverenin, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması hususunda yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişilere risk değerlendirmesi için ihtiyaç duyacakları her türlü bilgi ve belgeyi temin etmekle de yükümlüdür.

 

Risk Değerlendirmesi Ekibi Kimlerden Oluşur?

Risk değerlendirmesi bir başka deyişle risk analizi; işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir.

Risk değerlendirmesi ekibi;

İşveren veya işveren vekili,

İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri,

İşyerindeki çalışan temsilcileri,

İşyerindeki destek elemanları,

İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar,

Mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar  tarafından oluşmaktadır.

 

 Risk Değerlendirme Koordinasyonu

Risk değerlendirmesi  koordinasyonu işveren veya işveren tarafından risk değerlendirme ekibi içerisinden görevlendirilen bir kişi tarafından da sağlanabilir.

İşveren, risk değerlendirmesinde görevlendirilen kişi veya kişilerin görevlerini yerine getirmesi amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçları karşılar. İşveren İş Sağlığı  ve Güvenliği için görevlendirilen kişilerin görevlerini yürütmeleri sırasında  hak ve yetkilerini kısıtlayamaz.

Risk değerlendirmesi ekibinde görevlendirilen işyeri içinden veya dışarıdan kişi veya kişiler işveren tarafından sağlanan bilgi ve belgeleri korur ve gizli tutar.

Risk Değerlendirmesi Aşamaları

Risk değerlendirmesi; Kısacası risk analizi İşyerlerin büyüklüğü ve küçüklüğüne bakmadan, iş kolu ve sektör ayırt etmeden, Tehlike sınıfı gözetmeden risk değerlendirme adımları aşağıdaki gibidir.

Tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere tehlikeleri tanımlamak

Riskleri belirleme ve analiz etme

Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması

Dokümantasyon,

Yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştirilir.

Çalışanların risk değerlendirmesi çalışması yapılırken  her aşamada sürece katılarak görüşlerinden yararlanılır.

YENİ HAYAT OSGB olarak Risk Değerlendirmesi (Risk Analizi) raporu yapılırken;

YENİ HAYAT OSGB tarafından görevlendirilen iş güvenliği uzmanı, işyerinizdeki fiziksel, kimyasal ve biyolojik riskleri tespit edecek ve size ayrıntılı bir risk analizi raporu sunacak. Risk değerlendirmesi; Risk analizi hakkında detaylı bir bilgi için bize danışabilirsiniz. İş Güvenliği Uzmanlarımız bu konuda size hizmet vermeye hazır bulunmaktadır. Uzmanımız sadece risk analizi yapmakla kalmayacak, tespit edilen risklerin giderilmesinde de size danışmanlık yapacaktır.

ACİL EYLEM PLANI

Acil Durum; İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olaylara Acil Durum Planı; İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı plana, Güvenli Yer; Acil durumların olumsuz sonuçlarından çalışanların etkilenmeyeceği mesafede veya korunakta belirlenmiş yere denir.

30.06.2013 Tarihli ve 28339 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanuna ve 18.06.2013 Tarihli ve 28681 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğine göre;

İşveren;

Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar, acil durum planlarını hazırlar.

Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlar.

Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi durumunda Çalışanların işi bırakarak derhal çalışma yerlerinden ayrılıp güvenli bir yere gidebilmeleri için, önceden gerekli düzenlemeleri yapar ve çalışanlara gerekli talimatları verir.

YENİ HAYAT  OSGB olarak sizler için tecrübeli ekibimizle;

Çalışma ortamlarındaki, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirler,

Acil durum planlarını hazırlar,

Acil durum ekipleri ( Yangına mücadele, Kurtarma, Koruma ve İlkyardımcı ) olarak görevlendirilecek olan çalışanların, öngörülen eğitimlerinin alınmasını gerçekleştirir,

Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi durumlarında;

Çalışanların işi bırakarak derhal çalışma yerlerinden ayrılıp güvenli bir yere gidebilmeleri için, önceden gerekli düzenlemelerle tatbikatların yapılmasını sağlarız.